تقاضای ساکنین یک روستا برای دیدار با رئیس قوه قضاییه!