تصویب قطعنامه سازمان ملل در محکومیت شهرک‌سازی‌های اسرائیل

تصویب قطعنامه سازمان ملل در محکومیت شهرک‌سازی‌های اسرائیل