ضربه تحریم‌ها/ اگر تحریم نبودیم چه اتفاقی می‌افتاد؟