پیشنهاد علی مطهری به ابراهیم رئیسی درباره FATF، برجام و رابطه با جهان