شناسایی و حمایت از ۳ هزار کودک یتیم در آبادان و خرمشهر!