فروش هارد لپ تاپدستگاه سی ان سیبازرگانی مهسامسمساری سیار در تهران

۸ معترض دیگر در میانمار کشته شدند