پشت‌پرده ادعای موافقت دولت روحانی با مذاکرات فرابرجامی