روایت باقری از مذاکرات وین/ طرف‌های اروپایی از برخی پیشنهاد‌های ما خیلی رضایت نداشتند

روایت باقری از مذاکرات وین/ طرف‌های اروپایی از برخی پیشنهاد‌های ما خیلی رضایت نداشتند