مجیدی: تیم من، بهترین تیم لیگ است

مجیدی: تیم من، بهترین تیم لیگ است