آمار کرونا در ایران، ۱۵ آبان ۱۴۰۰/ شناسایی ۳۳۵۶ بیمار و ۷۷ فوتی جدید

آمار کرونا در ایران، ۱۵ آبان ۱۴۰۰/ شناسایی ۳۳۵۶ بیمار و ۷۷ فوتی جدید