کرونا، شکاف طبقاتی را چگونه آشکارتر کرد / پولدار‌ها با زیرپاگذاشتن مقررات به سفر می‌روند، جریمه‌اش را هم می‌دهند