امضای اسناد همکاری دو جانبه بین مقامات ایران و تاجیکستان