فروش محصولات نور و روشناییارائه خدمات پرستاری و بالینی در …موسسه زبان نگارتشک رویال خوابستان

کیفیت هوای تهران قابل قبول است
به گزارش فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۱ قرار گرفته است و کیفیت هوای تهران قابل قبول است، البته همزمان با افزایش دما و افزایش غلظت ازن تا ظهر، هوای تهران در تابستان کرونایی برای همه افراد جامعه آلوده می‌شود. همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۹۲ قرار داشت و هوای تهران در مرز آلودگی قرار داشت. تهران از ابتدای سال ۱۵ روز هوای پاک، ۸۶ روز هوای قابل قبول، ۲۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۲ روز ناسالم هوای ناسالم برای همه افراد داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت ۲۵ روز هوای پاک، ۸۶ روز هوای قابل قبول، ۱۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه داشت. همچنین بیشترین دما برای روز جاری ۳۸ و کمترین دما  ۲۸ درجه سانتی‌گراد پیش بینی شده است.