سخنرانی رییس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل؛ امشب