جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برگزار شد