رایزنی ایران و عمان برای تسهیل تردد، اقامت و فعالیت اتباع دو کشور