توییت باقری درباره آغاز مذاکرات پیش از پایان نوامبر