کتاب بایسته های پارلمان تک مجلسی و دومجلسی منتشر شد
به گزارش فارس، «حسن گروسی» به مناسبت انتشار این کتاب نوشته است: پارلمان مرکز تصمیم گیری در هر نظام مردم سالار و موثر بر همه ارکان یک جامعه سیاسی است که شکل و ساختار آن نیز می تواند بر این مناسبات تاثیرگذار باشد. دومجلسی یا تک مجلسی بودن نظام تقنینی اثری مستقیم بر روند قانون گذاری، سازِکار نظارت و توازن قوا، کارآمدی کلیت نظام حقوقی، برقراری عدالت و میزان مشارکت شهروندان در امر قانون گذاری، حفظ منافع عمومی و پاسداری از حقوق اقلیت ها دارد. نمیتوان تجویزی کلی در این زمینه داشت که نظام تک مجلسی بهتر است یا دومجلسی؟ هرچند نظام های دومجلسی به لحاظ تاریخی معمولاً در جوامع طبقاتی شکل گرفته است اما امروزه به دلایل گوناگون پارلمان تک مجلسی نیز با اقبال عمومی مواجه شده است و تعداد قابل ملاحظه ای از نظام های دومجلسی به تک مجلسی تغییر یافته اند. بحول و قوه الهی همزمان با میلاد با برکت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق (ع) کتاب «بایسته های پارلمان تک مجلسی و دو مجلسی» که بخشی از آن برآمده از رساله دکترای اینجانب با عنوان «امکان سنجی ایجاد نظام دو مجلسی با تاکید بر ظرفیت های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» است،منتشر شد. اثر حاضر به مطالعه سنجه ها و معیارهای پارلمان تک مجلسی و دومجلسی، مزایا و معایب هر یک پرداخته و در انتها مدلی مطلوب برای قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده است. یافته های نهایی این نوشتار با در نظر داشتن شاخص های تعیین کننده در دو بخش اصلاح نظام ساختاری تک مجلسی و امکان ایجاد مجلس دوم، در قالب دو الگوی نظام دومجلسی متقارن و الگوی توازن محافظه گرایی و تحول خواهی ارائه شده و سعی می کند تا الگویی مناسب برای اصلاح ساختار نظام تقنینی کشور ارائه نماید. نگارش این کتاب بر اساس نیازهای جدی کشور در حوزه قانونگذاری بویژه با توجه به بندهای (5)، (3) و (14) سیاست های نظام قانون گذاری تنظیم شده است و امیدواریم بتواند علاوه بر توسعه و تعمیق ادبیات حوزه قانونگذاری، در بازتنظیم ابتکارات تقنینی مرتبط با فرآیندهای ساختاری تقنینی موثر باشد و به عنوان منبعی جهت مراجعه پژوهشگران حقوق عمومی و مخصوصا علاقمندان به حوزه حقوق قانونگذاری مفید واقع گردد. در این اثر سعی شده است تا علاوه بر استفاده از مطالعات میدانی و تجربیات عملی و واقعیتهای بیرونی پارلمانی - که برآمده از بیش از یک دهه حضور فعال در ساختارهای تقنینی می باشد- از مطالعات تطبیقی و تجربیات موفق پارلمانی کشورهای دیگر نیز بهره گیری شود. انتشارات وزین علمی - دانشگاهی مجد که ناشر برگزیده سالهای متعدد در کشور است، عهده دار چاپ و توزیع این کتاب بوده است. پیشاپیش از دیدگاه ها و نظرات فرهیختگان ارجمند به ویژه اساتید و پژوهشگران دانش حقوق و علوم سیاسی قدردانی و استقبال مینمایم.