علی‌اف: ارمنستان باید همچون عراق در دوران صدام تحریم می‌شد