مدارس ابتدایی مشهد تعطیل شد

مدارس ابتدایی مشهد تعطیل شد