رئیس جمهور فردا در دانشگاه صنعتی شریف حضور می‌یابد

رئیس جمهور فردا در دانشگاه صنعتی شریف حضور می‌یابد