رئیس جمهور؛ دستور به بانک مرکزی برای جلوگیری از فضاسازی‌ کاذب در قیمت ارز