مخارج دولت بدون انتشار هیچ اوراق بدهی جدید تامین شد