عضو شورای تهران: بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی و سیاسی است

عضو شورای تهران: بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی و سیاسی است
حبیب کاشانی روز یکشنبه در بیست و هفتمین جلسه شورای ششم شهر تهران گفت: ماده واحده مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران در بخش اول مبلغ ۸۸۳.۴۸ میلیارد تومان توسط شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید که منابع آن شامل درآمدهای به مبلغ ۶۹۰.۳۴ میلیارد تومان یعنی ۷۱ درصد بودجه و منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای به مبلغ ۲۷۸.۸ میلیارد تومان یعنی ۱۷ درصد  و منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی (وام-مشارکت- اوراق قرضه) به مبلغ ۹۱۶.۵ میلیارد تومان یعنی ۱۲ درصد است. به گزارش ایرنا، وی افزود: همچنین مصارف مندرج در بودجه ۱۴۰۰ هم شامل اعتبارات هزینه‌ای آن به مبلغ ۶۹۳.۱۶ میلیارد تومان یعنی ۳۴ درصد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۳۱۱.۲۳ میلیارد تومان یعنی ۴۸ درصد و اعتبارات تملک دارایی های مالی به مبلغ ۸۷۹.۸ میلیارد تومان یعنی ۱۸ درصد بازپرداخت اوراق قرضه و وام است و به شهرداری تهران اجازه داده شده است تا سقف حداکثر ۲۰ درصد از منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ را بصورت غیرنقدی عملی کند. خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در فصل اول موضوع درآمدها می بایست در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۴۴.۱۷ میلیارد تومان به حیطه وصول در می آمد که مبلغ ۱۵۲.۱۱ میلیارد تومان وصول شده که به معنای حدود ۳۰.۶۴ درصد از مبلغ مذکور است. وی اظهار داشت: در فصل دوم یعنی منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز می بایست در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۳۹.۴ میلیارد تومان وصول می شد که مبلغ ۴۴۵.۱ میلیارد تومان وصول شده که به معنای حدود ۹۲.۳۴ درصد است. کاشانی افزود: در فصل سوم منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی می بایست در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۹۵۸.۲ میلیارد تومان وصول می شد که مبلغ ۵۳۴ میلیارد تومان وصول شده که نشانگر حدود ۰۶.۱۸ درصد از مبلغ موعود است که باید در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۴۱.۲۴ میلیارد تومان وصول می شد که از مبلغ فوق حدود ۱۳۱.۱۳ میلیارد تومان وصول شده، به عبارتی درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب شش ماهه ۷۳.۵۳ درصد است. وی در خصوص هزینه ها نیز گفت: در بخش هزینه های نقدی اعتبار ابلاغی در سه بخش شامل هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۸۰.۳۲ میلیارد تومان ابلاغ گردیده شده، لذا ۵۳۰.۲ میلیارد تومان یعنی حدود ۷۱.۷ درصد جذب شده همچنین درخصوص هزینه ها در بخش هزینه های غیرنقدی اعتبار ابلاغی در دو بخش شامل تملک دارایی سرمایه ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۴۰۲.۷ میلیارد تومان ابلاغ شده، لیکن ۷۲۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸.۹ درصد جذب شده است. خزانه‌ دار شورا در ادامه تشریح گزارش شش ماهه از بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران گفت: در بخش هزینه های نقدی و غیرنقدی اعتبار ابلاغی در سه بخش هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای و تملک دارایی مالی درمجموع ۲۰۳.۴۰ میلیارد تومان ابلاغ شده لیکن با عملکرد ۲۵۵.۳ میلیارد تومان حدود ۱.۸ درصد جذب شده است. وی افزود: این گزارش نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی و با اهداف سیاسی تهیه شده است و از همین روی فقط ۵۳ درصد از درامد شش ماه اول بودجه محقق شده است؛ همچنین فقط هشت درصد از مصارف شورا ثبت شده و اگر صرفا حقوقهای واریزی را ثبت می کردند بیش از این می ‌شد. کاشانی در ادامه با ارائه پیشنهاداتی خاطرنشان کرد: اصلاح فرایند ثبت صورت وضعیت و موکول نکردن، اصلاح در روند و جلوگیری از تاخیر در ابلاغ موافقت نامه ‌ها، تسریع در صدور گواهی انجام کار سازمان‌ها و شرکت‌ها، هماهنگی بین بخشی معاونت های مناطق به منظور تسریع در وصول صورت وضعیت ها  ضروری است. این گزارش در پایان جلسه به رای گذاشته شد و با ۱۹ رای موافق اعضای شورا  به تصویب رسید.