آتش سوزی در یکی از انبارهای مرکز تحقیقات خودکفایی سپاه در غرب تهران