شناسایی اولین مورد ابتلا به امیکرون در ژاپن

شناسایی اولین مورد ابتلا به امیکرون در ژاپن