طالبان: کرسی افغانستان در سازمان ملل حق ماست

طالبان: کرسی افغانستان در سازمان ملل حق ماست
به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، سهیل شاهین سخنگوی پیشین دفتر قطر گروه طالبان در یک سری توییت نوشت: بر پایه قوانین سازمان ملل متحد کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد حق امارت اسلامی است.  او افزوده است، نماینده دایم باید شخصی باشد که از طرف دولت در قدرت است و امارت اسلامی دارای حاکمیت است و کنترل بر همه مرزها و پشتیبانی مردم را دارد و این دو عنصر کلیدی برای تصاحب کرسی کافی است.  در حال حاضر کرسی افغانستان در سازمان ملل خالی است و گروه طالبان برای این کرسی سهیل شاهین سخنگوی پیشین دفتر قطر خود را معرفی کرده بود که از سوی کشورهای عضو سازمان ملل تاکنون پذیرفته نشده است.