سوء قصد به جان اردوغان خنثی شد

سوء قصد به جان اردوغان خنثی شد