توئیت یک کشاورز زاده درباره برخورد با معترضان اصفهانی

توئیت یک کشاورز زاده درباره برخورد با معترضان اصفهانی
می‌گویند آتش که روشن می‌شود تر و خشک با هم می‌سوزند. تا دو هفته قبل وقتی اعتراضات کشاورزان و سایر اقشار مردمی اصفهان مسالمت آمیز برگزار شد بسیاری از آنها اعتراضات خود را به گوش مسئولان رساندند. اعتراضاتی که به‌ قول رئیس قوه قضائیه از مشروعیت برخوردار بود چرا که نیاز به آب از جمله نیازهای اولیه است.  اما در جمعه گذشته متاسفانه براثر یک شتاب‌زدگی در برخورد با معترضان صحنه اعتراضات مدنی تبدیل به یک جبهه جنگ جنگ شد. در چنین اوضاعی برخی هم به دنبال سوء استفاده بودند.  حال دکتر دریا مرادی از کاربران توئیتر که فرزند یکی از کشاورزان اصفهانی است درباره اوضاع روز جمعه توئیتی را منتشر کرده است که در جای خود قابل تامل است، وی نوشت: از بدن پدر کشاورزم که برای درخواست آب به زاینده رود رفته بود ، ۲۸تا ساچمه بیرون آوردم.