لدامین، محل رشد کسب و کار های آنلاین …باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …بورس + آموزش اصولی= سودتولید انواع پوشاک و قبول سفارشات