دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024


صندوق تامین مالی سرمایه در گردش برای اصناف در مسیر اخذ مجوز - عصر اقتصاد
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ / روزنامه عصر اقتصاد / اقتصادی

صندوق تامین مالی سرمایه در گردش برای اصناف در مسیر اخذ مجوز - عصر اقتصاد

گودرزی با اشاره به هدف گذاری نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی، تصریح کرد: اما رسیدن به این رشد اقتصادی با وضعیت فعلی سیستم بانکی و بازار سرمایه امکان پذیر نیست.