اجرای کلیه فعالیتهای عمرانیساخت و تعمیر انواع تابلو نئون گازی …شارژ کارتریج در محلنیروی خدماتی و کمک انباردار