درمانگاه پزشکی و دندانپزشکی سینوهه …تعمیر تلویزیون ال جیتعمیر تخصصی دستگاه و شارژ تضمینی …انجام خدمات و اخذ ویزای تحصیلی …