اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تشکری هاشمی: تا پایان سالجاری در مناطق ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۰ و ۲۱ یک تا ۲ جایگاه سوخت کوچک مقیاس راه‌اندازی می شود