اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دانشگاه و بنیادملی نخبگان دو بال توسعۀ کشور هستند