اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کفاشان دست دوز، سنگفروشان  وطاسازان سنگلج و بازار آهن ساماندهی می شوند