تولید و عرضه محصولات یکبار مصرفی …فروش بالابر نفریاز بین بردن جای جوش و زحم های پوستی …نوسازی و بازسازی

امروز رخ داد؛ 
سقوط یک فروند جنگنده اف ۱۶ آمریکا در نیومکزیکو