نصب آنتن مرکزی و معمولی و گردونوزنه و ترازو کالیبراسیون آزمایشگاهیدعوت به همکاری(فروش دیجیتالی)اخذ تضمینی اقامت اروپا

ویدئو/ رونمایی مهرداد محمدی از پیشنهاد سنت آتین