تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا دو هفته دیگر روشن می‌شود