تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …چاپ کارت پی وی سیتعمیر تلویزیون ال جیخرید ممبر تلگرام و افزایش ممبر …

دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست:
عملکرد دستگاه بی‌خطرساز پسماند عفونی در ۹۸ بیمارستان نامناسب است