بهترین آموزشگاه زبانطراحی و ساخت تخصصی انواع قالب بادی …برس سیمی نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …

برنامه همکاری‌های راهبردی ایران و چین دربردارنده منافع راهبردی دوجانبه است