ثروتمندان کتاب نمی خوانند! هدف …قویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …سازندگان کیاپمپ رقیق پاش

علی مطهری خطاب به صداوسیما: آیت الله هاشمی یک واقعیت است؛ نمی‌توانید او را سانسور کنید