علت ممانعت از ورود ایرانی‌ها به ارمنستان و گرجستان