معاون وزیر کار تدوین استاندارد‌های آموزشی در حوزه مشاغل آینده خبر داد