رئیس سازمان بورس: دولت برای همه جاماندگان سهام دارد