نمایندگی دیسک و صفحه والئو سبز …نمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …لیوان کاغذی ساحل جنوبچاپ و تولید پاکت رادیولوژی ؛ پاکت …

انتقال کروناویروس از رحم مادر به نوزاد در فرانسه تایید شد