خریدار کتاب وکاغذ باطله ودست دوماسپری لکه بر فرش و موکت و مبل دکتردیاریهدایای تبلیغاتی مدیرگیفتبازسازی نوسازی - علی نژاد

پیش‌نویس قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شانسی برای پذیرفته شدن ندارد