وضعیت ثبت نام مجرد‌ها در طرح نهضت ملی مسکن اعلام شد