مالکان خانه‌های خالی منتظر باشند؛ برگه‌های مالیاتی دی ماه ارسال می‌شوند