انجام کلیه خدمات صادرات و وارداتچاپ و تولید پاکت رادیولوژی ؛ پاکت …برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …لدامین، محل رشد کسب و کار های آنلاین …

 بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب، احساس مسئولیت بیشتری در نمایندگان ایجاد شد